depkul_t_tyutchev_nas_s_aleksandrovskii_portret_f_i_tyutcheva_1876_god_gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya